SEÇ - K Politikası

ORDİNAT SEÇ - K POLİTİKASI


ORDİNAT olarak yapmış olduğumuz tüm işlerin ürün ve hizmet kalitesini, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre bilinci içerisinde gerçekleştirmek başlıca hedefimizdir.


ORDİNAT, şirket politikasının ayrılmaz bir parçasını ve genel stratejilerini oluşturan Emniyet ve Çevre Koruma gerekliliklerinin yanı sıra Kalite Yönetimi gerekliliklerini içeren TS EN ISO 9001, TS EN ISO 14001 ve ISO 45001:2018 standartlarına dayalı, Organizasyon, Yönetim ve Denetim Modeli ile uyumlu bir "Entegre Yönetim Sistemi" oluşturulmuştur. ORDİNAT, bu Şirket Yönetim Sistemini kullanmak, yönetmek ve tüm organizasyon seviyelerinde uygulamak üzere kurmuştur.


SEÇ-K Politikası’nın uygulanmasını izleyerek ve teşvik ederek, hem çevrenin hem de çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, alt yüklenicilerimizin, müşterilerimizin ve genel olarak toplumun korunmasına yardımcı olmaktayız.


ORDİNAT Üst Yönetimi;

• Mühendislik ve teknolojik yönü ağırlıklı olan inşaat, montaj, imalat ve mühendislik işlerindeki anahtar teslimi taahhütleri zamanında, kaliteli, çevresel etkilere ve İSG ile ilgili risklere duyarlı bir şekilde tamamlamayı,

• Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemleri ile ilgili yasal şartlara, yürürlükteki mevzuata, standart şartlarına, müşteri şartlarında ve kuruluş şartlarına uyarak Entegre Yönetim Sistemi’nin etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı, 

• Risk temelli düşünceyi teşvik etmeyi,

• İlgili tarafların beklentilerini karşılamayı,

• KYS için liderlik etmeyi,

• Hizmet kalitesi sürekliliğini sağlamak amacı ile değişen ve gelişen müşteri beklentilerini tam ve doğru olarak tespit etmeyi ve karşılamayı,

• Bağlam, ilgili taraflar ve çevre boyutlarını dikkate alarak hedef belirlemeyi ve bu hedeflere ulaşmak için programlar yapmayı,

• Müşteri talep ve şikayetlerini değerlendirerek, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutmayı,

• Tüm faaliyetlerini ana prensip olarak kaliteli, çevreye saygılı, güvenli ve sağlıklı bir ortamda gerçekleştirmek için,  ORDİNAT çalışanlarının ve Alt Yüklenicilerinin  “sıfır kaza”-“sıfır hata” hedefini benimsemesini teşvik etmeyi, tüm amaçlar ve hedefler doğrultusunda politikanın sağlanması için sürekli olarak gözden geçirilmesini ve sürekli gelişme ile şirketin rekabet gücünü arttırmayı,

• SEÇ-K Politikası’nın ve Hedefleri’nin ortak ağda ve internet sitesinde yayınlayarak ve gerektiğinde kağıt ya da elektronik form olarak şirket içerisindeki tüm personele, ilgili taraflara ve halka iletilmesini sağlamayı,

• Kalite, çevre ve güvenlik gibi konularda sürekli bilgi paylaşımı ve gerekli eğitimlerin sağlanması amacıyla güçlü bir iletişim ağı sağlamayı,

• Politikayı açık, net ve anlaşılabilir bir yazım biçimi ile Türkçe olarak yayınlayarak tüm personel ve ilgili taraflarca anlaşılmasını sağlamayı ve bu doğrultuda farkındalığı arttırarak tüm personel ve ilgili taraflarca sorumluluğun benimsenmesini sağlamayı,

• Entegre Yönetim Sistemi'nin ve politikasının uygunluğunu ve etkinliğini  sağlamayı  ,

• İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerini belirlemeyi ve bu riskleri gerekli önlemlerle ortadan kaldırmayı ya da ortadan kaldırılamıyorsa şirketimizin yapısı ve büyüklüğü doğrultusunda kabul edilebilir seviyeye indirmeyi,

• Tüm personelinin sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek unsurları önlemeyi, İSG Yönetimi’ni ve performansını sürekli iyileştirmeyi,

• Yaralanmaların ve sağlık bozulmalarının önlenmesini ve İSG Yönetimi performansının sürekli iyileştirilmesini,

• Entegre Yönetim Sistemi gereklilikleri doğrultusunda hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmayı ve önlemeyi,

• Atıkları minimuma indirmeyi, kirliliği kaynağında önlemeyi, enerjiyi verimli kullanmayı,

• İlgili dokümanları oluşturmayı, uygulamayı ve sürdürmeyi taahhüt eder.